Säännöt

Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap R.Y.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Uimaseura – Vasa Simsällskap r.y. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on uintiurheilun ja -liikunnan kehittäminen sekä uinti- ja hengenpelastustaidon levittäminen.

Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä uimaopetusta, uintivalmennusta, kilpailuja, näytöksiä ja muuta vastaavaa toimintaa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemista varten. Yhdistys voi voittoa tuottamatta valmistaa, hankkia ja myydä liikuntatarvikkeita sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, myydä mainostilaa.

3 § Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen.

4 § Varsinaiset- ja kannattajajäsenet

Yhdistykseen voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä jokainen liittymisvuoden alkuun mennessä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäseneksi voi liittyä sitä nuorempikin henkilö. Täytettyään 18 vuotta nuorisojäsenestä tulee suostumuksensa mukaisesti seuraavan vuoden alusta varsinainen jäsen.

Yhdistykseen voi kannattajajäseneksi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö samoin kuin jokainen liittymisvuoden alkuun mennessä 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta säädetään jäljempänä.

5 § Jäsen- ja kannattajajäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa. Maksu voidaan määrätä suuremmaksi varsinaisille jäsenille kuin nuorisojäsenille.

Kannattajajäsenmaksun on oltava korkeampi kuin muiden.

Varsinainen jäsen vapautuu loppuiäkseen jäsenmaksuista, jos hän maksaa yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun. Tällainen ainaisjäsen on muilta osin samassa asemassa kuin varsinaiset jäsenet.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 muuta jäsentä.
Hallitukseen voidaan valita 0-3 varajäsentä.

7 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava riittävän ajoissa kaikille hallituksen jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, jonka tehtäviä ovat mm.

 1. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
 2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja
  toimeenpanna päätökset.
 3. Valvoa yhdistyksen taloutta.
 4. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 5. Laatia tilinpäätös ja toimintakertomus
 6. Valvoa ja edistää yhdistyksen valmennus- ja kilpailutoimintaa.
 7. Nimetä yhdistyksen edustajat järjestö- ym. kokouksiin.
 8. Nimetä yhdistyksen muut tarvittavat toimi- ja luottamushenkilöt.
 9. Nimetä tarpeelliset valiokunnat ja jaostot sekä niiden jäsenet.
 10. Laatia toimi- ja luottamushenkilöille, valiokunnille ja jaostoille ohjesäännöt tai antaa
  muulla tavalla ohjeita.
 11. Pitää yhteyttä yhdistyksen mahdollisiin tukijärjestöihin.
 12. Edustaa yhdistystä

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä
asioita

9 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi
hallituksen muuta jäsentä yhdessä.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi käsittää ajanjakson 1.8.–31.7.

11 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja loka-
marraskuussa pidettävä syyskokous.

Syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai
ellei vastuuvapautta myönnetä, päätetään niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä.
6. Käsitellään hallituksen tai jäsenen viimeistään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle
kirjallisesti esittämät, kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Kevätkokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
5. Vahvistetaan kausi- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kahdeksan muuta hallituksen jäsentä seuraavaksi
toimikaudeksi. Hallituksen jäseniltä edellytetään 18 vuoden ikää.
7. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
8. Käsitellään hallituksen tai jäsenen viimeistään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle
kirjallisesti esittämät, kokouskutsussa mainitut muut asiat.

12 § Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen yhdistyksen varsinaista jäsentä tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä vaatinut.

13 § Kokouskutsut

Vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululle toimitetulla ilmoituksella. 

14 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, jolla ei ole maksamattomia erääntyneitä jäsenmaksuja. Nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

15 § Jäsenen velvollisuudet

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita
  määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja
  kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
  antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Yhdistys voi rangaista yhdistyksen jäsentä tai yhdistyksen toiminnassa mukana olevaa,
joka on kirjallisesti sitoutunut noudattamaan näitä sääntöjä.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitun erottamisen
  erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen
  toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen
  muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan
 • yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
  yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käyttö urheilutilanteiden yhteydessä
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailupaikan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai sen yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä
  seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, harjoituskielto, kilpailukielto, sakko,
jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai
erottaminen yhdistyksestä.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä
erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.
Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut
asianosaisen tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty
edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen
kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

16 § Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt uintiurheilua tai joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua kuka tahansa erittäin ansioitunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä päätös yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa sen jälkeen, kun vähintään kymmenen jäsentä on tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen asiasta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksun suorittamisesta.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen kokouksen lähemmin
määräämällä tavalla uintiurheilun edistämiseen.

18 § Yhdistyksen kieli

Yhdistys on kaksikielinen; suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksen säännöt julkaistaan molemmilla kielillä, mutta tulkinnassa suomen kieli on määräävä. Yhdistyksen rekisteröintikieli on suomi.

19 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Stadgar på svenska (PDF)